Zadržaná voda

VLM SR budujú protipovodňové poldre. V levočských vrchoch bola zaznamenaná posledná veľká povodeň v roku 2010. Na toku Ľubica sa nachádza najväčší suchý polder v tomto regióne, ktorý má slúžiť na zadržanie vody pri prívalových dažďoch.